Pouczenie ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) podajemy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Paulina Smaszcz-Kurzajewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BRAND NEW Paulina Smaszcz-Kurzajewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Dalii 2, 05-077 Warszawa, NIP: 9511618059, REGON: 362761052, paulina.smaszcz@gmail.com.

2. Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1) wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem (np. dotyczącej udziału w szkoleniu lub wydarzeniu), lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) prowadzenia rekrutacji potencjalnych pracowników i współpracowników:
a) w zakresie obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia przez Administratora działań na żądanie kandydata);
b) w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości – jeśli wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
5) przesyłania Państwu informacji handlowych – jeśli wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
6) umożliwienia Państwu wzięcia udziału w projekcie, do którego dokonali Państwo zgłoszenia, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); jeżeli na potrzeby wzięcia udziału w projekcie podali Państwo dane dotyczące zdrowia to są one przetwarzane na podstawie Państwa zgody;
7) przeprowadzania konkursów, a w tym: obsługi zgłoszeń, wyboru zwycięzców, informowania o wynikach oraz wysyłania nagród, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
9) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Źródło danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani.

Administrator może przetwarzać dane pochodzące od innych podmiotów, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich udostępnienie Administratorowi.

Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.

5. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
1) dostawcy usług informatycznych;
2) podmioty świadczące usługi księgowe;
3) podmioty współpracujące przy organizacji konkursu lub projektu;
4) podmioty współpracujące przy prowadzeniu rekrutacji;
5) podmioty świadczące usługi marketingowe.

Administrator może również udostępnić dane osobowe podmiotom przetwarzającym je jako odrębni administratorzy (np. hotelom zapewniającym Państwu nocleg lub innym podmiotom biorącym udział w wykonaniu umowy).

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, administrator może udostępnić Państwa dane osobowe swoim partnerom handlowym.

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne, takie jak Google LLC.

Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO lub które mają siedzibę w krajach, co do których Komisja Europejska wydała decyzję, że kraj ten zapewnia odpowiedni stopień ochrony.

6. Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:
1) w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;
2) w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
3) w przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;
4) w przypadku danych przetwarzanych w celu rekrutacji – przez okres 3 lat od ich zebrania – jeżeli kandydat wyraził stosowną zgodę; jeśli zgoda nie została wyrażona, dane osobowe są usuwane niezwłocznie po zakończeniu danego procesu rekrutacji;
5) w przypadku danych przetwarzanych w celu przesyłania informacji handlowej – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie takiej informacji lub wyrażenia sprzeciwu;
6) w przypadku danych przetwarzanych w celu umożliwienia wzięcia udziału w projekcie, do którego dokonano zgłoszenia – maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia trwania projektu lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które są związane z projektem;
7) w przypadku danych przetwarzanych w celu przeprowadzania konkursów – maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia trwania konkursu lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które są związane z konkursem;
8) w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;
9) w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.