Regulamin sklepu internetowego

§ 1
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.paulinasmaszczkurzajewska.com/sklep.
2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Paulinę Smaszcz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BRAND NEW Paulina Smaszcz-Kurzajewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Nowowiśniowa 30/58, 04-502 Warszawa, NIP: 9511618059, REGON: 362761052, paulina.smaszcz@gmail.com.
3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
Bilet – dokument mający postać elektroniczną, który uprawnia do wzięcia udziału w Wydarzeniu
Cena – cena brutto Produktu/Biletu podana na stronie internetowej Sklepu
Formularz Zamówienia – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Produktu/Biletu do elektronicznego koszyka, a także na wybór sposobu dostawy Produktu i sposobu płatności;
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zamówienia Produktu/Biletu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto – funkcjonalność Sklepu, umożliwiająca Klientowi, po zalogowaniu się w Sklepie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów systemu informatycznego
Produkt – rzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.paulinasmaszczkurzajewska.com/sklep
Sprzedawca – podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu
Umowa – umowa sprzedaży Produktu lub umowa zamówienia Biletu umożliwiająca Klientowi wzięcie udziału w Wydarzeniu, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
Wydarzenie – warsztaty, szkolenie, konferencja lub inne wydarzenie, w którym Klient może wziąć udział po zakupieniu Biletu
Zamówienie – prowadzące do zawarcia Umowy oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktu/Biletu, który Klient chce zamówić, sposób zapłaty, sposób dostawy oraz dane Klienta.
4. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Chrome w wersji 35 lub wyższej, Firefox w wersji 35 lub wyższej, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. W przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa JavaScript i plików cookies.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Sklepie, Sprzedawca podejmie odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesyłanych przez Internet.
6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

§ 2
[usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
1) umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);
2) umożliwienie Klientom dodania Produktu/Biletu do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Umów”).
2. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, Sprzedawca świadczy bezpłatnie.
3. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej poczty elektronicznej na adres: paulina.smaszcz@gmail.com lub pisemnie na adres: BRAND NEW Paulina Smaszcz, ul. Nowowiśniowa 30/58, 04-502 Warszawa. Po przesłaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.
4. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.
5. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia wymaga dokonania czynności, o których mowa w § 4 Regulaminu.
6. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: paulina.smaszcz@gmail.com lub pisemnie na adres: BRAND NEW Paulina Smaszcz, ul. Nowowiśniowa 30/58, 04-502 Warszawa.
7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 3
[Konto]

1. Konto dla konkretnego Klienta składającego pierwsze Zamówienie zostanie utworzone automatycznie.
2. Loginem będzie e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Hasło zostanie wygenerowane automatycznie.
3. Klient, któremu założone zostało Konto uzyskuje możliwość logowania się na Konto.
4. Sprzedawca rekomenduje Klientom zmianę wygenerowanego automatycznie hasła przy pierwszym logowaniu na Konto.
5. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Klienta oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku.
6. Klient upoważniony jest do posiadania jednego Konta. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta.
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

§ 4
[Zamówienia]

1. Klient może przeglądać Produkty/Bilety dostępne w Sklepie, a następnie je zamawiać po wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu zawarcia Umowy.
2. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zamówień Produktów/Biletów dostępnych w Sklepie. Specyfikacja Produktów/Biletów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.
3. W celu zawarcia Umowy Klient musi złożyć Zamówienie. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno:
1) wyboru Produktu/Biletu przez dodanie go do elektronicznego koszyka poprzez kliknięcie odpowiednich przycisków;
2) wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania wymaganych (obowiązkowych) danych takich jak: imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłany Produkt, telefon, adres e-mail; albo zalogowania się na Konto, po czym następuje automatyczne uzupełnienie pól Formularza Zamówienia;
3) wyboru sposobu dostawy i płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia;
4) zaznaczenia odpowiedniego pola pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
5) potwierdzenia złożenia Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
4. Kliknięcie przycisku „Kupuje i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny wraz z kosztami dostarczenia Produktu.
5. Na mocy Umowy dotyczącej Produktu, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu zamówionego przez Klienta i wydać mu ten Produkt, a Klient zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę w terminie określonym w Regulaminie. Klient zobowiązuje się również do pokrycia kosztów dostawy Produktu, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy.
6. Na mocy Umowy dotyczącej Biletu, Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Klientowi udział w Wydarzeniu, którego dotyczy Bilet. Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy Cenę w terminie określonym w Regulaminie. Dostarczenie Biletu następuje bezpłatnie przez jego przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta.
7. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
8. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia lub dokonywania w nim zmian, tj. wyboru innego Produktu/Biletu, miejsca i sposobu dostarczenia Produktu, sposobu płatności, oraz danych do wysyłki.
9. Po dokonaniu przez Klienta zamówienia Produktu/Biletu, na adres poczty elektronicznej Klienta może zostać wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji.

§ 5
[Cena]

1. Ceny Produktów/Biletów dostępnych w Sklepie określone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT.
2. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu nie obejmują kosztów dostawy Produktu.
3. Koszty dostawy zamówionego Produktu są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu oraz koszty dostawy Produktu.
4. Kwotą należną Sprzedawcy jest kwota podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili dokonywania zakupu przez Klienta.

§ 6
[Sposoby i rodzaje płatności]

1. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności:
a) płatność z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy;
b) płatność z góry szybkim przelewem online – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przelewem za pomocą bankowości internetowej, za pośrednictwem systemu płatności dostępnego w Sklepie.
2. Klient nie może łączyć różnych form płatności przy jednym Zamówieniu.
3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry przelewem tradycyjnym, powinien uiścić należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia.
4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pośrednictwem systemu płatności obsługiwanego przez PayU.pl obsługa płatności jest realizowana przez serwis określony w Sklepie.

§ 7
[Dostawa zamówionego Produktu/Biletu]

1. Produkt zamówiony za pośrednictwem Sklepu jest dostarczony na wskazany przez Klienta adres. Produkt dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej określonej w Sklepie.
2. Bilet zamówiony za pośrednictwem Sklepu jest dostarczony na wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej. Dostarczenie biletu następuje bezpłatnie.
3. Produkty/Bilety zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane w dni robocze.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania Klientowi Produktu/Biletu w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Dostarczenie Biletu nastąpi w terminie umożliwiającym wzięcie udziału w Wydarzeniu, którego Bilet dotyczy.
8. Do zakupionych Produktów/Biletów dołączana jest faktura lub paragon w zależności od wyboru Klienta.
9. W przypadku Produktów dostarczonych Klientowi przez kuriera, Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

§ 8
[Prawo odstąpienia od umowy]

1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie.
2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
1) w przypadku Umów dotyczących Produktu – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Produktu;
2) w przypadku Umów dotyczących Biletu – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Konsument, który odstąpił od Umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, który odstąpił od Umowy dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument, który odstąpił od Umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Konsument, który odstąpił od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
11. Jeżeli Konsument dokonał zakupu Biletu na Wydarzenie, które odbędzie się przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, to Konsument nie może odstąpić od Umowy po dniu, w którym odbyło się Wydarzenie. Konsument nie może odstąpić od Umowy także w przypadku, gdy wziął udział w Wydarzeniu, które odbywało się przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 9
[Reklamacje Produktu/Biletu]

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Produktu/Biletu bez wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku, gdy Produkt/Bilet dostarczony Klientowi ma wadę, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Sprzedawcy identyfikację Klienta i przedmiotu transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności na adres: paulina.smaszcz@gmail.com lub pisemnie na adres: BRAND NEW Paulina Smaszcz, ul. Nowowiśniowa 30/58, 04-502 Warszawa.
4. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Klienta o tym, czy uznaje jego żądanie za zasadne.
5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub wykonanie przez Klienta uprawnień wynikających z rękojmi za wady, wymaga dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, Klient powinien, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, dostarczyć Produkt na adres wskazany przez Sprzedawcę, przy czym Produkt nie może być dostarczony Sprzedawcy przesyłką za pobraniem. Produkt powinien zostać dostarczony w sposób pozwalający na uniknięcie jego uszkodzenia w transporcie. Klient powinien dostarczyć wadliwy Produkt w stanie kompletnym.

§ 10
[pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
4. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów.

§ 11
[Dane Osobowe]

1. Administratorem danych osobowych jest Paulina Smaszcz-Kurzajewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BRAND NEW Paulina Smaszcz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Nowowiśniowa 30/58, 04-502 Warszawa, NIP: 9511618059, REGON: 362761052, paulina.smaszcz@gmail.com.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z niniejszym regulaminem.
3. W ramach działalności Sklepu przetwarzane są dane osobowe Klientów, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług lub Umowy, których stronami są Sprzedawca i Klient.
5. Sprzedawca zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Sprzedawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. W ramach działalności strony internetowej Sklepu zbierane mogą być ponadto informacje o czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do Sklepu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Sklepem.
7. Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 12
[zmiana Regulaminu]

1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
1. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

§ 13
[Postanowienia końcowe]

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.paulinasmaszczkurzajewska.com/sklep oraz w siedzibie Sprzedawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Załącznikami do Regulaminu są: (i) wzór odstąpienia od umowy, (ii) wzór reklamacji.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

Załączniki:

Zapisz się do newslettera i odbierz bezpłatnie rozdział książki "Bądź Kobietą Petardą"