Efektywna komunikacja z pracownikami nastawiona na współpracę i relacje interpersonalne

Opis szkolenia

Coraz częściej spotykamy się z dużą rotacją pracowników na stanowiskach, brakiem ich zaangażowania w wykonaną pracę oraz konfliktami menedżer – pracownik. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić?

Podstawowym elementem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz współpracy między ludźmi.

 • Efektywna komunikacja wewnątrz firmy przekłada się bezpośrednio na relacje i współpracę z innymi partnerami biznesowymi.
 • Komunikacja menedżerów powinna być dostosowana do wartości pokoleniowej i standardów obowiązujących w danej grupie wiekowej pracownika.

Plan szkolenia

 • Zróżnicowanie osobowości ze względu na INSIGHT.
 • Świadomość mocnych i słabych stron w komunikacji.
 • Bariery komunikacyjne związane z wiekiem pracownika.
 • Talent skills pracownika, decydujące o rodzaju delegowanych zadań.
 • Techniki komunikacyjne przełamujące bariery współpracy.
 • Czym jest feedback i czemu służy?
 • Trwała współpraca – jak diagnozować potrzeby swoje i innych, by skutecznie się z nimi komunikować?
 • Samokontrola w procesie komunikacji.
 • Formy i funkcje komunikacji menedżera.
 • Zidentyfikowanie czynników obniżających jakość komunikacji w różnych obszarach.
O POMYSŁODAWCZYNI PROGRAMU

Pomysłodawczynią i autorką programu jestem ja – Paulina Smaszcz, manager komunikacji i public relations, szkoleniowiec, konsultant biznesu, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Moją pracę docenia środowisko branżowe, w tym nagrodą Złotego Spinacza.

Rozwój technologii, mnogość i różnorodność nowoczesnych kanałów komunikacji oraz możliwość stałego kontaktu klienta z marką sprawiły, że obecnie zarówno duże korporacje, średnie, małe czy mikro firmy, potrzebują PR Managerów 360°. Są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności o działaniach public relations i komunikacji, zgodne ze współczesnymi trendami i zmianami w tej dziedzinie.

Dzięki szkoleniu uczestnicy

 • zdobędą umiejętności dostosowania komunikatu do grupy wiekowej pracowników;
 • zdobędą umiejętności zaangażowania pracowników na rzecz misji i wartości firmy;
 • zbudują świadomość roli pracownika, będącego ogniwem w łańcuchu wzajemnych korzyści;
 • kreowanie wśród pracowników kultury otwartej komunikacji interpersonalnej;
 • zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych;
 • zdobycie umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zwrotnych;
 • poprawa atmosfery pracy w zespole.

Metody szkoleniowe

 • Ćwiczenia wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań oraz wzrost samoświadomości.
 • Praca w grupach projektowych
 • Praca na przykładach dotyczących zakłóceń w komunikacji oraz niezrozumienia komunikatu.
 • Prezentacja multimedialna; omawiane zagadnienia bazują na realnych przykładach z życia zawodowego i z życia prywatnego.
 • Rozmowy w celu wymiany doświadczeń oraz rozwiązania problemów dotyczących autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Adresaci szkolenia

 • Szkolenia jest adresowane do menedżerów wyższego szczebla, którzy pomimo doświadczenia zauważają zmianę w zachowaniu pracowników, brak przywiązania do wartości firmy, a także etyki i etosu pracy.
 • Szkolenie jest również dla osób, które rozpoczynają swoją karierę na stanowisku menedżera.

Rozkład godzinowy

Proponowany: 9:00-17:00 (w tym przerwa na lunch oraz dwie przerwy kawowe). Harmonogram szkolenia może zostać dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Rezerwację miejsc i terminów szkoleń można zrobić za pomocą formularza kontaktowego.